Wspieramy Ukrainę

PROJEKTYREMEDIUM


Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2023 do 31.10.2023 w Ośrodku ORCHIDEA w Grotnikach, ul. Ustronie 29, w którym przebywało 76 osób – uchodźców z Ukrainy. Naszymi działania objęliśmy grupę 48 dzieci i młodzieży z tego Ośrodka. To kolejny nasz projekt, który uzyskał wsparcie Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Wg. słownika PWN „remedium” to:
1. «lekarstwo»
2. «środek zaradczy»
3. «dopuszczalne odchylenie od przepisowych wymiarów i ciężarów w przedmiotach
znormalizowanych»

Mamy wrażenie, że każda z ww. definicji znalazła u nas zastosowanie. Jak bowiem inaczej traktować to co wspólnie zrobiliśmy, np.: czekoladki mocy, stację kosmiczną, laserowy tor przeszkód, niebo z własnymi planetami, wspólne bębnienie i gotowanie, studio animacji, grupy wsparcia, zabawy językowe, …

W naszym wydaniu “REMEDIUM” ukierunkowane było na zniwelowanie skutków
wymuszonego uchodźctwa u dzieci ukraińskich przebywających w Ośrodku.

Projekt pozwolił uczestnikom na opanowanie podstawowego narzędzia komunikacji (j. polski
jako obcy) oraz nabycie kompetencji miękkich pozwalających na lepsze odnalezienie się w nowym miejscu i sytuacji (m.in. komunikacja pozawerbalna, wyrażanie emocji, reagowanie, radzenie sobie ze stresem i lękami, nawiązywanie relacji, praca w grupie, wiedza o nowym miejscu pobytu). Powyższe miało przełożenie na poprawę zdrowia psychicznego i lepszą adaptację w nowym środowisku dzieci ukraińskich.

Działaliśmy kompleksowo poprzez:

naukę j. polskiego Aż 140 zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat. Nauka realizowana była przez wykwalifikowaną lektorkę i odbywała się w małych grupach (maks. 5-8 osób) wg. podziału wiekowego i stopnia zaawansowania. Uczenie odbywało się jedynie przy wykorzystaniu języka, który był nauczany tj. j. polskiego. Nauka przez zabawę oparta była na metodzie bezpośredniej. Wykorzystaliśmy multisensoryczne podejście do nauki. Kładliśmy nacisk na werbalny aspekt nauczania jako najważniejszy środek komunikacji.

zajęcia twórcze z elementami arteterapii Celem tych zajęć było nabycie przez dzieci i młodzież kompetencji miękkich. W trakcie 48 godzin zajęć dostarczyliśmy im narzędzia, kompetencje i umiejętności pozwalające na lepsze odnalezienie się w nowym miejscu i okolicznościach (m.in. komunikacja pozawerbalna, wyrażanie emocji, reagowanie, radzenie sobie ze stresem i lękami, nawiązywanie relacji, praca w grupie, wiedza o nowym miejscu pobytu). Na naszych zajęciach podejmowaliśmy refleksję nad pojęciem wolności indywidualnej i zbiorowej – wykorzystywaliśmy pojęcia symbolu, atrybutu – rozwijaliśmy kreatywne myślenie: warsztat z wykorzystaniem technik dramy oraz plastycznej ekspresji twórczej.

zajęcia z psychologiem/psychoterapeutą. Łącznie odbyło się 36 godzin zajęć. Każdego dnia cyklu odbywały się 3 godzinne zajęcia grupowe oraz 2 godziny wsparcia indywidualnego. W ramach pomocy psychologicznej w formule grupowej zorganizowaliśmy otwartą grupę terapeutyczną, w której udział brały dzieci głównie w wieku od 5 do 12 lat, skierowane przez psychologa na podstawie obserwacji, wywiadu z rodzicami oraz z kierowniczką Ośrodka. W grupie terapeutycznej zwykle brało udział ok 12 – 15 dzieci. Grupę prowadzono stylem niedyrektywnym, zgodnie z ideą podążania za dziećmi i ich naturalnymi potrzebami w oparciu o techniki psychoterapii psychodynamicznej.

Szczególnie intensywnie pracowaliśmy w wakacje. Nasze działania staraliśmy się zorganizować tak, żeby jak najefektywniej wykorzystać posiadane możliwości.
Punktem kulminacyjnym był 26.07 czyli PIKNIK – całodzienna impreza integracyjna dla wszystkich mieszkańców Ośrodka. Zaczęliśmy wcześnie rano, a skończyliśmy późnym wieczorem. Na pikniku była moc atrakcji, m.in.:

– Wspólna „produkcja” spersonalizowanych koszulek i toreb bawełnianych (malowanie przy użyciu kredek, farb, sprayu, szablonów).
– Malowanie buziek.
– Duże bańki mydlane.
– Bitwa wodna – balony wodne.
– Ślizgawka wodna.
– Warsztaty kulinarne – czekoladki mocy, przekąski na ognisko.
– Zwiedzanie stacji kosmicznej z oprowadzaniem.
– Chusty animacyjne i tunel.
– Plenerowe gry edukacyjne i integracyjne
– Warsztat bębniarski.
– Koncert zespołu Dzikie Jabłka.
– Ognisko.
– Kino plenerowe z popcornem.

Niestety projekt już się skończył, a potrzeby wciąż pozostały niezaspokojone. Ale działamy dalej i piszemy nowe wnioski, walczymy o kolejne wsparcie naszych działań.
I wiecie co?
Wkrótce kolejne relacje …
Dziękujemy:
– mieszkańcom Ośrodka Orchidea w Grotnikach-Ustronie,
– Pani Margo – Małgorzacie Durka-Niedzielskiej – właścicielce Ośrodka Orchidea w
Grotnikach-Ustronie,
– Natalii Perek Usługi Psychologiczne,
– Be Smart – szkoła języków obcych w Łodzi – Olena i Tomasz Gajewscy,
– Małgorzacie Ciesielskiej-Gułaj i Bartoszowi Gułajowi – warsztaty bębniarskie, zespół muzyczny.
– Fundacji KOLOROWO – Agnieszka Wojtas.

A wszystko to było możliwe dzięki wsparciu Fundacji Edukacja dla Demokracji. DZIĘKUJEMY!!!
„Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

Kordian_a

PROJEKTYKordian - rOzDDZIAŁ OTWARTY


Wy­sta­wy „rOzDDZIAŁ OTWARTY” (marzec 2022) i „Kordian_a” (listopad 2022), to instalacje performatywne będące wynikiem warsztatów prowadzonych przez Portiernię Sztuki w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi. In­spi­ra­cją do pra­cy sta­ła się po­stać Kor­dia­na – ty­tu­ło­we­go bo­ha­te­ra dra­ma­tu Ju­liu­sza Sło­wac­kie­go z 1834 roku. Spraw­dza­li­śmy, czy roz­ter­ki, do­świad­cze­nia, wąt­pli­wo­ści Kor­dia­na (ró­wie­śni­ka współ­cze­snych na­sto­lat­ków), mogą w ja­kiś spo­sób re­zo­no­wać z pro­ble­ma­mi i wy­bo­ra­mi dzi­siej­szych mło­dych lu­dzi. Czy Kor­dian miesz­kał­by w blo­ku na Ba­łu­tach czy w lof­cie na Księ­żym Mły­nie? Czy no­sił­by dzia­ry czy mod­ną bro­dę? Czy wziął­by udział w czar­nym pro­te­ście czy mar­szu nie­pod­le­gło­ści?

Po­stać li­te­rac­ka nie ist­nie­je, je­że­li nie jest uwew­nętrz­nio­na. Do­ma­ga się cia­ła. Dla­te­go sta­ra­li­śmy się od­czy­tać tekst dra­ma­tu po­przez wła­sne emo­cje i do­świad­cze­nia. Te ob­ser­wa­cje chcie­li­śmy na­stęp­nie prze­two­rzyć na dzia­ła­nie twór­cze – mu­zy­kę, fo­to­gra­fię, pe­for­man­ce, któ­re skła­da­ją się na koń­co­wą wy­sta­wę. Po­wsta­ła bar­dzo oso­bi­sta wy­po­wiedź – po­dróż przez miej­sca i sta­ny du­cha.

Wy­sta­wa nie ma am­bi­cji pro­po­no­wa­nia no­we­go od­czy­ta­nia „Kor­dia­na”. Nie jest ana­li­zą lek­tu­ry szkol­nej. Omi­ja wie­le wąt­ków in­ter­pre­ta­cyj­nych. Wy­sta­wa jest za­pi­sem oso­bi­ste­go do­świad­cze­nia twór­ców, wy­ni­ka­ją­ce­go ze spo­tka­nia z głów­nym bo­ha­te­rem. To za­pro­sze­nie do świa­ta mło­de­go czło­wie­ka, któ­ry doj­rze­wa, pró­bu­je okre­ślić swo­je prio­ry­te­ty, po­szu­ku­je au­ten­tycz­ne­go „ja”, bu­du­je i tra­ci złu­dze­nia, czę­sto prze­gry­wa. De­ner­wu­je, ale za­sta­na­wia. Od­py­cha, ale wzru­sza. Jest bar­dzo ro­man­tycz­ny, ale rów­nież za­ska­ku­ją­co uni­wer­sal­ny. Jest Kor­dian_ą.

Wydarzeniu „Kordian_a” towarzyszyły zamknięte warsztaty dla uczniów XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Loyoli w Łodzi.

Ku­ra­tor­ki: Na­ta­lia Pe­rek, Lu­iza Łuszcz-Ku­ja­wiak
Fo­to­gra­fie: Alek­san­dra Kor­szuń
Opra­co­wa­nie mu­zycz­ne: Agniesz­ka Lach
Per­for­mer­ki: Pola Cha­bier­ska, We­ro­ni­ka Kępa, Ewe­li­na Ko­peć

Pro­jekt „rOzDDZIAŁ OTWARTY” zo­stał zre­ali­zo­wa­ny w ra­mach ak­cji „Do­tknij Te­atru” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Aka­de­mic­ki Ośro­dek Ini­cja­tyw Ar­ty­stycz­nych z oka­zji ob­cho­dów Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Te­atru w 2022 roku.

Wy­da­rze­nie „Kor­dian_a” od­by­wało się w ra­mach pro­jek­tu „Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2022”, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.