projektrOzDDZIAŁ OTWARTY

Wy­sta­wy „rOzDDZIAŁ OTWARTY” (marzec 2022) i “Kordian_a” (listopad 2022), to instalacje performatywne będące wynikiem warsztatów prowadzonych przez Portiernię Sztuki w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi.

Ku­ra­tor­ki: Na­ta­lia Pe­rek, Lu­iza Łuszcz-Ku­ja­wiak
Fo­to­gra­fie: Alek­san­dra Kor­szuń
Opra­co­wa­nie mu­zycz­ne: Agniesz­ka Lach
Per­for­mer­ki: Pola Cha­bier­ska, We­ro­ni­ka Kępa, Ewe­li­na Ko­peć

In­spi­ra­cją do pra­cy sta­ła się po­stać Kor­dia­na – ty­tu­ło­we­go bo­ha­te­ra dra­ma­tu Ju­liu­sza Sło­wac­kie­go z 1834 roku. Spraw­dza­li­śmy, czy roz­ter­ki, do­świad­cze­nia, wąt­pli­wo­ści Kor­dia­na (ró­wie­śni­ka współ­cze­snych na­sto­lat­ków), mogą w ja­kiś spo­sób re­zo­no­wać z pro­ble­ma­mi i wy­bo­ra­mi dzi­siej­szych mło­dych lu­dzi. Czy Kor­dian miesz­kał­by w blo­ku na Ba­łu­tach czy w lof­cie na Księ­żym Mły­nie? Czy no­sił­by dzia­ry czy mod­ną bro­dę? Czy wziął­by udział w czar­nym pro­te­ście czy mar­szu nie­pod­le­gło­ści?

Po­stać li­te­rac­ka nie ist­nie­je, je­że­li nie jest uwew­nętrz­nio­na. Do­ma­ga się cia­ła. Dla­te­go sta­ra­li­śmy się od­czy­tać tekst dra­ma­tu po­przez wła­sne emo­cje i do­świad­cze­nia. Te ob­ser­wa­cje chcie­li­śmy na­stęp­nie prze­two­rzyć na dzia­ła­nie twór­cze – mu­zy­kę, fo­to­gra­fię, pe­for­man­ce, któ­re skła­da­ją się na koń­co­wą wy­sta­wę. Po­wsta­ła bar­dzo oso­bi­sta wy­po­wiedź – po­dróż przez miej­sca i sta­ny du­cha.

Wy­sta­wa nie ma am­bi­cji pro­po­no­wa­nia no­we­go od­czy­ta­nia „Kor­dia­na”. Nie jest ana­li­zą lek­tu­ry szkol­nej. Omi­ja wie­le wąt­ków in­ter­pre­ta­cyj­nych. Wy­sta­wa jest za­pi­sem oso­bi­ste­go do­świad­cze­nia twór­ców, wy­ni­ka­ją­ce­go ze spo­tka­nia z głów­nym bo­ha­te­rem. To za­pro­sze­nie do świa­ta mło­de­go czło­wie­ka, któ­ry doj­rze­wa, pró­bu­je okre­ślić swo­je prio­ry­te­ty, po­szu­ku­je au­ten­tycz­ne­go „ja”, bu­du­je i tra­ci złu­dze­nia, czę­sto prze­gry­wa. De­ner­wu­je, ale za­sta­na­wia. Od­py­cha, ale wzru­sza. Jest bar­dzo ro­man­tycz­ny, ale rów­nież za­ska­ku­ją­co uni­wer­sal­ny. Jest Kor­dian_ą.

Wydarzeniu „Kordian_a” towarzyszyły zamknięte warsztaty dla uczniów XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Loyoli w Łodzi.

Pro­jekt „rOzDDZIAŁ OTWARTY” zo­stał zre­ali­zo­wa­ny w ra­mach ak­cji „Do­tknij Te­atru” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Aka­de­mic­ki Ośro­dek Ini­cja­tyw Ar­ty­stycz­nych z oka­zji ob­cho­dów Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Te­atru w 2022 roku.

Wy­da­rze­nie „Kor­dian_a” od­by­wało się w ra­mach pro­jek­tu „Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2022”, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.